PLENO

O BNG esixe a retirada da simboloxía franquista que aínda permanece en 10 edificios públicos de Santiago de Compostela

Escudo do Frente de Juventudes na fachada do Auditorio da USC
Escudo do Frente de Juventudes na fachada do Auditorio da USC

Recolle nunha moción o inventario da Gentalha do Pichel de emblemas que incumpren a Lei de Memoria Histórica

O BNG esixe a retirada da simboloxía franquista que aínda permanece en 10 edificios públicos de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2017.- O grupo municipal do BNG traslada unha moción ao Pleno para a eliminación de simboloxía franquista que aínda permanece en edificios públicos de Santiago de Compostela, anos despois da entrada en vigor da Lei de Memoria Histórica.

A Comisión de Historia da Gentalha do Pichel fixo un estudo e rexistrou unha petición ao Concello de Santiago para a recuperación e dignificación da memoria das persoas vítimas de represión, asasinadas, obrigadas ao exilio para salvaren a vida, humilladas e asediadas pola ditadura fascista. Nesta iniciativa, realizaron un inventario de bens onde aínda permanece simboloxía franquista en Santiago e citaban a presenza de escudos na antiga escola de Amio, na Facultade de Químicas, na estación de ferrocarril (tras un panel do logo de ADIF) e en Correos (dentro dunha caixa); símbolos da Vitoria no claustro do mosteiro de San Martiño Pinario, no hotel do mosteiro de San Francisco e no CIFP Politécnico de Santiago; unha cruz e inscrición no mosteiro de Antealtares, unha placa do sindicato da Falanxe nas vivendas sindicais da rúa Canfranc, na Pontepedriña; así como outras en vivendas particulares. A isto engádese un escudo do Frente de Juventudes na fachada do Auditorio da USC, no campus sur.

O artigo 15.1 da Lei da Memoria Histórica, pola que se recoñecen e amplían dereitos e se estabelecen medidas en favor de quen padeceu persecución ou violencia durante a Guerra civil e a Ditadura, determina que “as administracións públicas, no exercicio das súas competencias, tomarán as medidas oportunas para a retirada de escudos, insignias, placas e outros obxectos ou mencións conmemorativas de exaltación, persoal ou colectiva, da sublevación militar, da Guerra civil e da represión da Ditadura”. Entre estas medidas poderá incluírse a retirada de subvencións ou axudas públicas, en vigor desde o día 28 de decembro de 2007, segundo a disposición final segunda da citada Lei 52/2007.

Así, o feito de que esta simboloxía se sitúe en edificios que non fan parte do patrimonio municipal non exime o Goberno local de realizar as xestións precisas para que a Igrexa católica, Universidade, Correos ou calquera particular eliminen esas pezas.